­­­
12     
15     
17     
1     
2     
3     
1     
2     
4     
4     
6     
6     
Nishane     
Nishane     
Nishane